Arvot

Kirjoittamamme arvot ohjaavat toimintaamme niin yrityksen sisällä, kuin ulospäin toimiessamme. Toimintatapojemme kautta arvot konkretisoituvat valmistamiimme tuotteisiin,  sekä tarjoamiimme palveluihin.

Arvomaailmamme painopisteet voidaan ryhmitellä neljään osa-alueeseen;

ASIAKKAAT

 • Asiakaslähtöisyys
 • Sitoutuminen
 • Asiakastyytyväisyys

Peruslähtökohtana meillä on sitoutuminen työhömme asiakkaiden pakkaustarpeet toteuttaen. Asiakkaat ovat meille tärkeitä, ja haluammekin palvella heitä lisäarvoa tuottaen, saavuttaen ja säilyttäen tyytyväisen asiakaskunnan. Tämän todennamme vuosittain, siirtäen saamamme palautteen välitömästi toimintamme  ja palveluidemme kehittämiseen.

YHTEISTYÖ

 • Sitoutuminen
 • Tuloksellisuus

Haluamme sitoutua yhteistyössämme pitkäkestoiseen ja luotettavaan toimintaan. Näitä seikkoja pidämme myös yrityksemme sisäisessä toiminnassa erityisen tärkeänä tekijänä tavoitellun lopputuloksen saavuttamiseksi. Tulosvastuullinen ajattelu onkin toimintamme keskeisiä lähtökohtia. Laadukkaan ja avoimen yhteistyön kautta haluamme olla tekemässä yhdessä asiakkaidemme kanssa menestyvää liiketoimintaa.

KEHITYS

 • Uudistuminen
 • Kehittyminen
 • Ennakointi

Ylläpitää ja kehittää osaamistamme, sekä valmiutta reagoida markkinoilla tapahtuviin muutoksiin. Pidämme tärkeänä, että jokainen yrityksemme työntekijä kehittyy omassa osaamisessaan ja toimii joustavasti asiakkaidemme alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Tämä tiivis yhteistyö asiakkaidemme kanssa konkeretisoituukin tuotekehityksemme kautta, ja näkyy tuottamissamme pakkauksissa. 

YMPÄRISTÖ

 • ympäristöystävällisyys
 • kierrätys
 • hyötykäyttö

Materiaalivalinnoilla haluamme varmistaa toimitapojemme ympäristövaikutukset. Kaikki käyttämämme, sekä markkinoille välittämämme materiaalit liitännäisineen (liimat, värit yms.) ovat kierrätettävissä ja/tai poltettavissa muun polttojakeen seassa. Toiminnassamme hyötykäytämme kartonkituotannossa syntyvän puhtaan ylijäämäkartongin, rouhimalla sen kiinteäksi kierrätyspolttoaineeksi kiinteistömme lämmityksessä. Täten vähennämme oleellisesti fossiilisen lämmitysöljyn käyttöä, sekä kartonkijätteen ja öljyn kuljetuksista johtuvaa ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta. Lämmitysjärjestelmämme jäljelle jättävän tuhkan haittaainepitoisuudet alittavat tutkitusti asetuksissa annetut raja-arvot. Tämän toimintamallin luvanvaraisuus on varmistettu ympäristöluvalla.